MASAKANA

MASAKANA
まさかな

“No hay manera!”
“no puede ser serio.”
“como si!”
“¿quieres apostar?”
, etc, etc…
masakana

SAKANA

さかな

“Pescado”